Supervisió i valoració de PROJECTES

– INSPECCIÓ
– QUALIFICACIÓ D’OFERTES
– VALORACIONS ECONÒMIQUES
– AVALUACIÓ DE COSTOS

– AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES
– AVALUACIÓ I DESENVOLUPAMENT PUNT ÒPTIM QUALITAT – PREU
– AMIDAMENTS I SEGUIMENT EN OBRA